جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1/2 شاخه Thickness 2.5mm Weight 7.8KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سنگین درپاد --- 1
--- تماس گرفته شود 3/4 شاخه Thickness 2.5mm Weight 9.8KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سنگین درپاد --- 2
--- تماس گرفته شود 1 شاخه Thickness 3mm Weight 14.5KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سنگین درپاد --- 3
--- تماس گرفته شود 1.1/4 شاخه Thickness 3mm Weight 18.5KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سنگین درپاد --- 4
--- تماس گرفته شود 1.1/2 شاخه Thickness 3mm Weight 21KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سنگین درپاد --- 5
--- تماس گرفته شود 2 شاخه Thickness 3mm Weight 26.5KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سنگین درپاد --- 6
--- تماس گرفته شود 2.1/2 شاخه Thickness 4mm Weight 43KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سنگین درپاد --- 7
--- تماس گرفته شود 3 شاخه Thickness 4mm Weight 52KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سنگین درپاد --- 8
--- تماس گرفته شود 4 شاخه Thickness 4mm Weight 67.5KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سنگین درپاد --- 9