جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود - عدد 80%سنگ گرانیت و 20%رزین و رنگ سینک کن گرانیتی vivaldi 150 --- 1
--- تماس گرفته شود - عدد 80%سنگ گرانیت و 20%رزین و رنگ سینک کن گرانیتی Qzl3322 --- 2
--- تماس گرفته شود - عدد 80%سنگ گرانیت و 20%رزین و رنگ سینک کن گرانیتی Jazz --- 3
--- تماس گرفته شود - عدد 80%سنگ گرانیت و 20%رزین و رنگ سینک کن گرانیتی Athlos 100 --- 4
--- تماس گرفته شود - عدد 80%سنگ گرانیت و 20%رزین و رنگ سینک کن گرانیتی Athlos --- 5
--- تماس گرفته شود - عدد 80%سنگ گرانیت و 20%رزین و رنگ سینک کن گرانیتی aldora 2B --- 6
--- تماس گرفته شود - عدد 80%سنگ گرانیت و 20%رزین و رنگ سینک کن گرانیتی Alazia 2B --- 7
--- تماس گرفته شود - عدد عمق لگن اول 20 سانتیمتر عمق لگن دوم 20 سانتیمتر سینک کن استیل 9041i --- 8
--- تماس گرفته شود عمق لگن اول 20 سانتیمتر عمق لگن دوم 20 سانتیمتر عدد استینلس استیل 304 - 0.8 سینک کن استیل 9031i --- 9
--- تماس گرفته شود عمق لگن اول 20 سانتیمتر عمق لگن دوم 20 سانتیمتر عدد استینلس استیل 304 - 0.8 سینک کن استیل 9021i --- 10
--- تماس گرفته شود - عدد عمق لگن اول 20 سانتیمتر عمق لگن دوم 20 سانتیمتر سینک کن استیل 8052i --- 11
--- تماس گرفته شود - عدد عمق لگن اول 20 سانتیمتر عمق لگن دوم 20 سانتیمتر سینک کن استیل 8032i --- 12
--- تماس گرفته شود - عدد عمق لگن اول 20 سانتیمتر عمق لگن دوم 20 سانتیمتر سینک کن استیل 8022i --- 13
--- تماس گرفته شود - عدد عمق لگن اول 20 سانتیمتر عمق لگن دوم 20 سانتیمتر سینک کن استیل 7034i --- 14
--- تماس گرفته شود - عدد عمق لگن اول 20 سانتیمتر عمق لگن دوم 20 سانتیمتر سینک کن استیل 7033i --- 15
--- تماس گرفته شود - عدد عمق لگن اول 20 سانتیمتر عمق لگن دوم 20 سانتیمتر سینک کن استیل 438 --- 16