جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود سایز 50×86 عدد قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G524 --- 1
--- تماس گرفته شود سایز 50×86 عدد قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G523 --- 2
--- تماس گرفته شود سایز 50×86 عدد قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G508 --- 3
--- تماس گرفته شود سایز 50×86 عدد قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G505 --- 4
--- تماس گرفته شود سایز 51×91 عدد قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G504M فریم دار --- 5
--- تماس گرفته شود سایز 50×86 عدد قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G503M فریم دار --- 6
--- تماس گرفته شود سایز 50×86 عدد قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G502 --- 7
--- تماس گرفته شود سایز 51×86 عدد قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G501D --- 8
--- تماس گرفته شود سایز 51×70 عدد قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G416M --- 9
--- تماس گرفته شود سایز 51×70 عدد قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G416 --- 10
--- تماس گرفته شود سایز 51×70 عدد قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G415 --- 11
--- تماس گرفته شود سایز 51×62 عدد قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G408 --- 12
--- تماس گرفته شود سایز 51×62 عدد قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G402 --- 13
--- تماس گرفته شود سایز 51×51 عدد قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G302 --- 14
--- تماس گرفته شود سایز 51×33 عدد قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G202 --- 15
--- تماس گرفته شود سایز 51×89 عدد قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S508 --- 16
--- تماس گرفته شود سایز 51×89 عدد قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S507 --- 17
--- تماس گرفته شود سایز 51×89 عدد قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S506 --- 18
--- تماس گرفته شود سایز 51×89 عدد قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S505 --- 19
--- تماس گرفته شود سایز 50×86 عدد قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S503D --- 20
--- تماس گرفته شود سایز 51×62 عدد قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S403D --- 21
--- تماس گرفته شود سایز 50×29 عدد قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S201 --- 22