جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود - عدد - سینک ظرفشویی ایلیا استیل شیشه ای مدل 8023 --- 1
--- تماس گرفته شود - عدد - سینک ظرفشویی ایلیا استیل شیشه ای مدل 8022 --- 2
--- تماس گرفته شود - عدد - سینک ظرفشویی ایلیا استیل شیشه ای مدل 8021 --- 3
--- تماس گرفته شود - عدد - سینک ظرفشویی ایلیا استیل شیشه ای مدل 8020 --- 4
--- تماس گرفته شود - عدد - سینک ظرفشویی ایلیا استیل شیشه ای مدل 8011 --- 5
--- تماس گرفته شود ابعاد 50×120 سانتیمتر عدد عمق لگن 13 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.6 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 3510 --- 6
--- تماس گرفته شود ابعاد 60×100 سانتیمتر عدد عمق لگن 13 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.6 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 3054 --- 7
--- تماس گرفته شود ابعاد 60×100 سانتیمتر عدد عمق لگن 13 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.6 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 3051 --- 8
--- تماس گرفته شود ابعاد 60×120 سانتیمتر عدد عمق لگن 13 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.6 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 3031 --- 9
--- تماس گرفته شود ابعاد 60×120 سانتیمتر عدد عمق لگن 13 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.6 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 3030 --- 10
--- تماس گرفته شود ابعاد 60×120 سانتیمتر عدد عمق لگن 13 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.6 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 3028 --- 11
--- تماس گرفته شود ابعاد 60×120 سانتیمتر عدد عمق لگن 13 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.6 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 3021 --- 12
--- تماس گرفته شود ابعاد 60×120 سانتیمتر عدد عمق لگن 13 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.6 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 3010 --- 13
--- تماس گرفته شود ابعاد 60×120 سانتیمتر عدد عمق لگن 20 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1063 --- 14
--- تماس گرفته شود ابعاد 60×120 سانتیمتر عدد عمق لگن 20 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1062 --- 15
--- تماس گرفته شود ابعاد 60×120 سانتیمتر عدد عمق لگن 20 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1061 --- 16
--- تماس گرفته شود ابعاد 60×100 سانتیمتر عدد عمق لگن 17 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1057 --- 17
--- تماس گرفته شود ابعاد 60×100 سانتیمتر عدد عمق لگن 17 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1054 --- 18
--- تماس گرفته شود ابعاد 60×100 سانتیمتر عدد عمق لگن 17 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1051 --- 19
--- تماس گرفته شود ابعاد 60×120 سانتیمتر عدد عمق لگن 17 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1040 --- 20
--- تماس گرفته شود ابعاد 60×120 سانتیمتر عدد عمق لگن 17 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1031 --- 21
--- تماس گرفته شود ابعاد 60×120 سانتیمتر عدد عمق لگن 17 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1030 --- 22
--- تماس گرفته شود ابعاد 60×120 سانتیمتر عدد عمق لگن 17 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1028 --- 23
--- تماس گرفته شود ابعاد 50×120 سانتیمتر عدد عمق لگن 17 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1023 --- 24
--- تماس گرفته شود ابعاد 60×120 سانتیمتر عدد عمق لگن 17 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1021 --- 25
--- تماس گرفته شود ابعاد 60×100 سانتیمتر عدد عمق لگن 17 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1020 --- 26
--- تماس گرفته شود ابعاد 60×100 سانتیمتر عدد عمق لگن 17 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1014 --- 27
--- تماس گرفته شود ابعاد 60×120 سانتیمتر عدد عمق لگن 17 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1013 --- 28
--- تماس گرفته شود ابعاد 60×120 سانتیمتر عدد عمق لگن 17 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1010 --- 29
--- تماس گرفته شود ابعاد 50×100 سانتیمتر عدد عمق لگن 13 سانتیمتر / ضخامت ورق 0.6 میلیمتر سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 4054 --- 30