جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر سینک مینتا گروهه --- 1
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر سینک کونچتو گروهه --- 2
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر سینک فنری K 7-D گروهه --- 3
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر سینک فنری K 7 گروهه --- 4
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر سینک شلنگدار K 4 گروهه --- 5
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر سینک ثابت زدرا اس گروهه --- 6
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر سینک الور گروهه --- 7
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر روشویی یورو کوسمو گروهه --- 8
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر روشویی یورو استایل گروهه --- 9
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر روشویی وریس گروهه --- 10
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر روشویی کونچتو گروهه --- 11
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر روشویی کوادرا گروهه --- 12
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر روشویی پایه بلند یورو کیوب گروهه --- 13
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر روشویی باو اج گروهه --- 14
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر روشویی الور برلیانت گروهه --- 15
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر روشویی الور برلیانت گروهه --- 16
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر روشویی الکترونیکی یورو پلاس گروهه --- 17
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر روشویی الکترونیکی یورو اسمارت گروهه --- 18
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر دیواری یورو اسمارت گروهه --- 19
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر دوش یورو دیسک گروهه --- 20
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر دوش وریس گروهه --- 21
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر دوش توکار یورو کیوب گروهه --- 22
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر دوش توکار یورو دیسک گروهه --- 23
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر دوش توکار کونچتو گروهه --- 24
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر دوش توکار الور برلیانت گروهه --- 25
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر دوش الور گروهه --- 26
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر توالت یورو اکو گروهه --- 27
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر توالت یورو اسمارت گروهه --- 28
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر توالت وریس گروهه --- 29
--- تماس گرفته شود - عدد - شیر توالت کونچتو گروهه --- 30