جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 10CM عدد - ترمومتر مانومتر چینی --- 1
--- تماس گرفته شود 10CM عدد C 0-120 ترمومتر عمودی ویکا آلمان --- 2
--- تماس گرفته شود 10CM عدد C 0-120 ترمومتر عمودی طرح ویکا ایران --- 3
--- تماس گرفته شود 10CM عدد C 0-120 ترمومتر عمودی چینی --- 4
--- تماس گرفته شود 10CM عدد C 0-120 ترمومتر عمودی پکنز --- 5
--- تماس گرفته شود 10CM عدد C 0-120 ترمومتر افقی ویکا آلمان --- 6
--- تماس گرفته شود 10CM عدد C 0-120 ترمومتر افقی طرح ویکا ایران --- 7
--- تماس گرفته شود 10CM عدد C 0-120 ترمومتر افقی چینی --- 8
--- تماس گرفته شود 10CM عدد C 0-120 ترمومتر افقی پکنز --- 9