جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - لوپ 180 درجه ایران --- 1
--- تماس گرفته شود 10 CM عدد BAR 10 گیج فشار روغنی(مانومتر) ویکا آلمان --- 2
--- تماس گرفته شود 10 CM عدد BAR 16 گیج فشار روغنی(مانومتر) ویکا آلمان --- 3
--- تماس گرفته شود 10 CM عدد BAR 10 گیج فشار روغنی(مانومتر) طرح پکنز ایران --- 4
--- تماس گرفته شود 10 CM عدد BAR 16 گیج فشار روغنی(مانومتر) طرح پکنز ایران --- 5
--- تماس گرفته شود 6CM عدد BAR 10 گیج فشار روغنی(مانومتر) چین --- 6
--- تماس گرفته شود 6CM عدد BAR 16 گیج فشار روغنی(مانومتر) چین --- 7
--- تماس گرفته شود 10 CM عدد BAR 10 گیج فشار روغنی(مانومتر) چین --- 8
--- تماس گرفته شود 10 CM عدد BAR 16 گیج فشار روغنی(مانومتر) چین --- 9
--- تماس گرفته شود 10 CM عدد BAR 10 گیج فشار روغنی(مانومتر) پکنز ترکیه --- 10
--- تماس گرفته شود 10 CM عدد BAR 16 گیج فشار روغنی(مانومتر) پکنز ترکیه --- 11
--- تماس گرفته شود 10CM عدد BAR 10 گیج فشار خشک(مانومتر) ویکا آلمان --- 12
--- تماس گرفته شود 10 CM عدد BAR 16 گیج فشار خشک(مانومتر) ویکا آلمان --- 13
--- تماس گرفته شود 10 CM عدد BAR 10 گیج فشار خشک(مانومتر) طرح ویکا ایران --- 14
--- تماس گرفته شود 10 CM عدد BAR 16 گیج فشار خشک(مانومتر) طرح ویکا ایران --- 15
--- تماس گرفته شود 10 CM عدد BAR 10 گیج فشار خشک(مانومتر) طرح پکنز ایران --- 16
--- تماس گرفته شود 10 CM عدد BAR 16 گیج فشار خشک(مانومتر) طرح پکنز ایران --- 17
--- تماس گرفته شود 6CM عدد BAR 10 گیج فشار خشک(مانومتر) چین --- 18
--- تماس گرفته شود 6CM عدد BAR 16 گیج فشار خشک(مانومتر) چین --- 19
--- تماس گرفته شود 10 CM عدد BAR 10 گیج فشار خشک(مانومتر) چین --- 20
--- تماس گرفته شود 10 CM عدد BAR 16 گیج فشار خشک(مانومتر) چین --- 21
--- تماس گرفته شود 10 CM عدد BAR 10 گیج فشار خشک(مانومتر) پکنز ترکیه --- 22
--- تماس گرفته شود 10 CM عدد BAR 16 گیج فشار خشک(مانومتر) پکنز ترکیه --- 23
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - شیر سماوری ویکا المان --- 24
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - شیر سماوری چین --- 25
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - شیر سماوری پکنز ترک --- 26
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - شیر سماوری ایران --- 27