جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 50 عدد - بست دیواری پایه دار پوش فیت مستر فیت --- 1
--- تماس گرفته شود 75 عدد - بست دیواری پایه دار پوش فیت مستر فیت --- 2
--- تماس گرفته شود 110 عدد - بست دیواری پایه دار پوش فیت مستر فیت --- 3
--- تماس گرفته شود 125 عدد - بست دیواری پایه دار پوش فیت مستر فیت --- 4
--- تماس گرفته شود 160 عدد - بست دیواری پایه دار پوش فیت مستر فیت --- 5
--- تماس گرفته شود 50 عدد - بست Tسقفی پوش فیت مستر فیت --- 6
--- تماس گرفته شود 110 عدد - بست T سقفی پوش فیت مستر فیت --- 7
--- تماس گرفته شود 125 عدد - بست T سقفی پوش فیت مستر فیت --- 8
--- تماس گرفته شود 160 عدد - بست T سقفی پوش فیت مستر فیت --- 9
--- تماس گرفته شود 75 عدد - بست T سقفی پوش فیت مستر فیت --- 10