جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 50 عدد - بست لوله پوش فیت نیوفلکس --- 1
--- تماس گرفته شود 63 عدد - بست لوله پوش فیت نیوفلکس --- 2
--- تماس گرفته شود 75 عدد - بست لوله پوش فیت نیوفلکس --- 3
--- تماس گرفته شود 90 عدد - بست لوله پوش فیت نیوفلکس --- 4
--- تماس گرفته شود 110 عدد - بست لوله پوش فیت نیوفلکس --- 5
--- تماس گرفته شود 125 عدد - بست لوله پوش فیت نیوفلکس --- 6
--- تماس گرفته شود 50 عدد - بست رایزر پوش فیت نیوفلکس --- 7
--- تماس گرفته شود 63 عدد - بست رایزر پوش فیت نیوفلکس --- 8
--- تماس گرفته شود 75 عدد - بست رایزر پوش فیت نیوفلکس --- 9
--- تماس گرفته شود 90 عدد - بست رایزر پوش فیت نیوفلکس --- 10
--- تماس گرفته شود 110 عدد - بست رایزر پوش فیت نیوفلکس --- 11
--- تماس گرفته شود 125 عدد - بست رایزر پوش فیت نیوفلکس --- 12
--- تماس گرفته شود 50 عدد - بست رایزر با تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس --- 13
--- تماس گرفته شود 63 عدد - بست رایزر با تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس --- 14
--- تماس گرفته شود 75 عدد - بست رایزر با تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس --- 15
--- تماس گرفته شود 90 عدد - بست رایزر با تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس --- 16
--- تماس گرفته شود 110 عدد - بست رایزر با تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس --- 17
--- تماس گرفته شود 125 عدد - بست رایزر با تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس --- 18
--- تماس گرفته شود 50 عدد - بست آویز ریگلاژی لوله پوش فیت نیوفلکس --- 19
--- تماس گرفته شود 63 عدد - بست آویز ریگلاژی لوله پوش فیت نیوفلکس --- 20
--- تماس گرفته شود 75 عدد - بست آویز ریگلاژی لوله پوش فیت نیوفلکس --- 21
--- تماس گرفته شود 90 عدد - بست آویز ریگلاژی لوله پوش فیت نیوفلکس --- 22
--- تماس گرفته شود 110 عدد - بست آویز ریگلاژی لوله پوش فیت نیوفلکس --- 23
--- تماس گرفته شود 125 عدد - بست آویز ریگلاژی لوله پوش فیت نیوفلکس --- 24