جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد کربن استیل VICTAULICبست --- 1
--- تماس گرفته شود 1 عدد فولاد VICTAULICبست --- 2
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد فولاد VICTAULICبست --- 3
--- تماس گرفته شود 2 عدد فولاد VICTAULICبست --- 4
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد فولاد VICTAULICبست --- 5
--- تماس گرفته شود 3 عدد فولاد VICTAULICبست --- 6
--- تماس گرفته شود 4 عدد فولاد VICTAULICبست --- 7