جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 50 عدد - بست مخصوص دوتکه پلیمری پوش فیت وحید --- 1
--- تماس گرفته شود 75 عدد - بست مخصوص دوتکه پلیمری پوش فیت وحید --- 2
--- تماس گرفته شود 110 عدد - بست مخصوص دوتکه پلیمری پوش فیت وحید --- 3
--- تماس گرفته شود 125 عدد - بست مخصوص دوتکه پلیمری پوش فیت وحید --- 4
--- تماس گرفته شود 160 عدد - بست مخصوص دوتکه پلیمری پوش فیت وحید --- 5
--- تماس گرفته شود 75 عدد - بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید --- 6
--- تماس گرفته شود 110 عدد - بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید --- 7
--- تماس گرفته شود 125 عدد - بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید --- 8
--- تماس گرفته شود 160 عدد - بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید --- 9
--- تماس گرفته شود 75 عدد - بست متحرک پوش فیت وحید --- 10
--- تماس گرفته شود 110 عدد - بست متحرک پوش فیت وحید --- 11
--- تماس گرفته شود 125 عدد - بست متحرک پوش فیت وحید --- 12
--- تماس گرفته شود 160 عدد - بست متحرک پوش فیت وحید --- 13
--- تماس گرفته شود 50 عدد - بست سیفون و نگهدارنده پوش فیت وحید --- 14
--- تماس گرفته شود 75 عدد - بست سیفون و نگهدارنده پوش فیت وحید --- 15
--- تماس گرفته شود 110 عدد - بست سیفون و نگهدارنده پوش فیت وحید --- 16
--- تماس گرفته شود 40 عدد - بست ثابت پوش فیت وحید --- 17
--- تماس گرفته شود 50 عدد - بست ثابت پوش فیت وحید --- 18
--- تماس گرفته شود 75 عدد - بست ثابت پوش فیت وحید --- 19
--- تماس گرفته شود 110 عدد - بست ثابت پوش فیت وحید --- 20
--- تماس گرفته شود 125 عدد - بست ثابت پوش فیت وحید --- 21
--- تماس گرفته شود 160 عدد - بست ثابت پوش فیت وحید --- 22