جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 3 عدد C تیپ PN10-16 شیرفلکه زبانه لاستیکی --- 1
--- تماس گرفته شود 4 عدد C تیپ PN10-16 شیرفلکه زبانه لاستیکی --- 2
--- تماس گرفته شود 5 عدد C تیپ PN10-16 شیرفلکه زبانه لاستیکی --- 3
--- تماس گرفته شود 6 عدد C تیپ PN10-16 شیرفلکه زبانه لاستیکی --- 4
--- تماس گرفته شود 8 عدد C تیپ PN10-16 شیرفلکه زبانه لاستیکی --- 5
--- تماس گرفته شود 3 عدد PN6 (GGG40) شیر حوضچه دیسکی --- 6
--- تماس گرفته شود 4 عدد PN6 (GGG40) شیر حوضچه دیسکی --- 7
--- تماس گرفته شود 5 عدد PN6 (GGG40) شیر حوضچه دیسکی --- 8
--- تماس گرفته شود 6 عدد PN6 (GGG40) شیر حوضچه دیسکی --- 9
--- تماس گرفته شود 8 عدد PN6 (GGG40) شیر حوضچه دیسکی --- 10
--- تماس گرفته شود 10 عدد PN6 (GGG40) شیر حوضچه دیسکی --- 11
--- تماس گرفته شود 12 عدد PN6 (GGG40) شیر حوضچه دیسکی --- 12