جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1 شاخه 6 متر Thickness: 3mm Weight: 13 kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک اهواز --- 1
--- تماس گرفته شود 1.1/4 شاخه 6 متر Thickness: 3mm Weight: 18 kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک اهواز --- 2
--- تماس گرفته شود 1.1/2 شاخه 6 متر Thickness: 3mm Weight: 22 kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک اهواز --- 3
--- تماس گرفته شود 2 شاخه 6 متری Thickness: 3mm Weight: 30 kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک اهواز --- 4
--- تماس گرفته شود 2.1/2 شاخه 6 متری Thickness: 3mm Weight: 37 kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک اهواز --- 5
--- تماس گرفته شود 3 شاخه 6 متری Thickness: 3mm Weight: 46 kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک اهواز --- 6
--- تماس گرفته شود 4 شاخه 6 متری Thickness: 3mm Weight: 67 kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک اهواز --- 7