جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1 شاخه 6 متری Thickness: 3.38mm Weight: 15 kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 اهواز --- 1
--- تماس گرفته شود 1.1/4 شاخه 6 متری Thickness: 3.56mm Weight: 20.3 kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 اهواز --- 2
--- تماس گرفته شود 1.1/2 شاخه 6 متری Thickness: 3.68mm Weight: 24.3 kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 اهواز --- 3
--- تماس گرفته شود 2 شاخه 6 متری Thickness: 3.91mm Weight: 32 kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 اهواز --- 4
--- تماس گرفته شود 2.1/2 شاخه 6 متری Thickness: 5.16mm Weight: 51.7 kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 اهواز --- 5
--- تماس گرفته شود 3 شاخه 6 متری Thickness: 5.5mm Weight: 67.7 kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 اهواز --- 6
--- تماس گرفته شود 4 شاخه 6 متری Thickness: 6mm Weight: 96 kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 اهواز --- 7
--- تماس گرفته شود 5 شاخه 6 متری Thickness: 6.5mm Weight: 130 kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 اهواز --- 8
--- تماس گرفته شود 6 شاخه 6 متری Thickness: 7.11mm Weight: 168 kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 اهواز --- 9