جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1/2 شاخه 6 متری Thickness: 2.5mm Weight: 7kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین --- 1
--- تماس گرفته شود 3/4 شاخه 6 متری Thickness: 2.5mm Weight: 8.5 kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین --- 2
--- تماس گرفته شود 1 شاخه 6 متری Thickness: 2.7mm Weight: 12.5 kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین --- 3
--- تماس گرفته شود 1.1/4 شاخه 6 متری Thickness: 2.8mm Weight: 15kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین --- 4
--- تماس گرفته شود 1.1/2 شاخه 6 متری Thickness: 2.8mm Weight: 18kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین --- 5
--- تماس گرفته شود 2 شاخه 6 متری Thickness: 3mm Weight: 25 kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین --- 6
--- تماس گرفته شود 2.1/2 شاخه 6 متری Thickness: 3.2mm Weight: 37kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین --- 7
--- تماس گرفته شود 3 شاخه 6 متری Thickness: 3.5mm Weight: 44kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین --- 8
--- تماس گرفته شود 4 شاخه 6 متری Thickness: 4mm Weight: 66 kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین --- 9
--- تماس گرفته شود 5 شاخه 6 متری Thickness: 5mm Weight: 100 kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین --- 10
--- تماس گرفته شود 6 شاخه 6 متری Thickness: 6mm Weight: 135 kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین --- 11
--- تماس گرفته شود 8 شاخه 6 متری Thickness: 6.35mm Weight: 195kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین --- 12
--- تماس گرفته شود 10 شاخه 6 متری Thickness: 6.35mm Weight: 245kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین --- 13
--- تماس گرفته شود 12 شاخه 6 متری Thickness: 6.35mm Weight: 295kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین --- 14
--- تماس گرفته شود 14 شاخه 6 متری Thickness: 6.35mm Weight: 400kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین --- 15
--- تماس گرفته شود 16 شاخه 6 متری Thickness: 7.9mm Weight: 460kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین --- 16