جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1/2 شاخه 6 متری Thickness: 2.78mm Weight: 7.6kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین --- 1
--- تماس گرفته شود 3/4 شاخه 6 متری Thickness: 2.78mm Weight: 10.14kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین --- 2
--- تماس گرفته شود 1 شاخه 6 متری Thickness: 3.38mm Weight: 15kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین --- 3
--- تماس گرفته شود 1.1/4 شاخه 6 متری Thickness: 3.56mm Weight: 20.3kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین --- 4
--- تماس گرفته شود 1.1/2 شاخه 6 متری Thickness: 3.68mm Weight: 24.3kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین --- 5
--- تماس گرفته شود 2 شاخه 6 متری Thickness: 3.91mm Weight: 32kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین --- 6
--- تماس گرفته شود 2.1/2 شاخه 6 متری Thickness: 5.16mm Weight: 51.7kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین --- 7
--- تماس گرفته شود 3 شاخه 6 متری Thickness: 5.5mm Weight: 67.7kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین --- 8
--- تماس گرفته شود 4 شاخه 6 متری Thickness: 6mm Weight: 96kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین --- 9
--- تماس گرفته شود 5 شاخه 6 متری Thickness: 6.5mm Weight: 130kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین --- 10
--- تماس گرفته شود 6 شاخه 6 متری Thickness: 7.11mm Weight: 169kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین --- 11
--- تماس گرفته شود 8 شاخه 6 متری Thickness: 8.2mm Weight: 255kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین --- 12
--- تماس گرفته شود 10 شاخه 6 متری Thickness: 9.27mm Weight: 360kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین --- 13
--- تماس گرفته شود 12 شاخه 6 متری Thickness: 10.31mm Weight: 478kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین --- 14
--- تماس گرفته شود 14 شاخه 6 متری Thickness: 11.13mm Weight: 566kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین --- 15
--- تماس گرفته شود 16 شاخه 6 متری Thickness: 12.7mm Weight: 739kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین --- 16