جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1/2 شاخه 6 متری Thickness: 3.73mm Weight: 10kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین --- 1
--- تماس گرفته شود 3/4 شاخه 6 متری Thickness: 3.91mm Weight: 14kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین --- 2
--- تماس گرفته شود 1 شاخه 6 متری Thickness: 4.55mm Weight: 20kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین --- 3
--- تماس گرفته شود 1.1/4 شاخه 6 متری Thickness: 4.85mm Weight: 27kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین --- 4
--- تماس گرفته شود 1.1/2 شاخه 6 متری Thickness: 5.08mm Weight: 33kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین --- 5
--- تماس گرفته شود 2 شاخه 6 متری Thickness: 5.54mm Weight: 45kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین --- 6
--- تماس گرفته شود 2.1/2 شاخه 6 متری Thickness: 7mm Weight: 69kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین --- 7
--- تماس گرفته شود 3 شاخه 6 متری Thickness: 7.62mm Weight: 92kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین --- 8
--- تماس گرفته شود 4 شاخه 6 متری Thickness: 8.56mm Weight: 134kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین --- 9
--- تماس گرفته شود 5 شاخه 6 متری Thickness: 9.53mm Weight: 186kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین --- 10
--- تماس گرفته شود 6 شاخه 6 متری Thickness: 10.97mm Weight: 256kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین --- 11
--- تماس گرفته شود 8 شاخه 6 متری Thickness: 12.7mm Weight: 388kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین --- 12
--- تماس گرفته شود 10 شاخه 6 متری Thickness: 15.9mm Weight: 576kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین --- 13
--- تماس گرفته شود 12 شاخه 6 متری Thickness: 17.48mm Weight: 792kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین --- 14
--- تماس گرفته شود 14 شاخه 6 متری Thickness: 19.5mm Weight: 948kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین --- 15
--- تماس گرفته شود 16 شاخه 6 متری Thickness: 21.44mm Weight: 1220kg Tolerance: + - 5% لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین --- 16