جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1/2 شاخه 6 متری Thickness: 2.5mm Weight: 7.8kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان --- 1
--- تماس گرفته شود 3/4 شاخه 6 متری Thickness: 2.5mm Weight: 9.8kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان --- 2
--- تماس گرفته شود 1 شاخه 6 متری Thickness: 3mm Weight: 14.7kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان --- 3
--- تماس گرفته شود 1.1/4 شاخه 6 متری Thickness: 3mm Weight: 18.6kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان --- 4
--- تماس گرفته شود 1.1/2 شاخه 6 متری Thickness: 3mm Weight: 21.3kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان --- 5
--- تماس گرفته شود 2 شاخه 6 متری Thickness: 3.5mm Weight: 31kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان --- 6
--- تماس گرفته شود 2.1/2 شاخه 6 متری Thickness: 4mm Weight: 42.9kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان --- 7
--- تماس گرفته شود 3 شاخه 6 متری Thickness: 4mm Weight: 52.3kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان --- 8
--- تماس گرفته شود 4 شاخه 6 متری Thickness: 4mm Weight: 67.2kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان --- 9
--- تماس گرفته شود 5 شاخه 6 متری Thickness: 4mm Weight: 83kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان --- 10
--- تماس گرفته شود 6 شاخه 6 متری Thickness: 4mm Weight: 98.9kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان --- 11
--- تماس گرفته شود 8 شاخه 6 متری Thickness: 4mm Weight: 129kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان --- 12
--- تماس گرفته شود 3/4 شاخه 6 متری Thickness: 2.87mm Weight: 10kg Tolerance: + - 5% سپاهانAPIلوله سیاه درزدار --- 13
--- تماس گرفته شود 1 شاخه 6 متری Thickness: 3.25mm Weight: 14kg Tolerance: + - 5% سپاهانAPIلوله سیاه درزدار --- 14