جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1/2 شاخه 6 متری Thickness: 2.77mm Weight: 7.7kg Tolerance: + - 5% سپاهانAPIلوله سیاه درزدار --- 1
--- تماس گرفته شود 1.1/4 شاخه 6 متری Thickness: 3.56mm Weight: 20.5kg Tolerance: + - 5% سپاهانAPIلوله سیاه درزدار --- 2
--- تماس گرفته شود 1.1/2 شاخه 6 متری Thickness: 3.68mm Weight: 24.5kg Tolerance: + - 5% سپاهانAPIلوله سیاه درزدار --- 3
--- تماس گرفته شود 2 شاخه 6 متری Thickness: 3.91mm Weight: 33kg Tolerance: + - 5% سپاهانAPIلوله سیاه درزدار --- 4