جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1/2 شاخه 6 متری Thickness: 2.3mm Weight: 7.2kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار گازی سپنتا --- 1
--- تماس گرفته شود 3/4 شاخه 6 متری Thickness: 2.3mm Weight: 9kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار گازی سپنتا --- 2
--- تماس گرفته شود 1 شاخه 6 متری Thickness: 2.8mm Weight: 13.7kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار گازی سپنتا --- 3
--- تماس گرفته شود 1.1/4 شاخه 6 متری Thickness: 2.8mm Weight: 17.3kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار گازی سپنتا --- 4
--- تماس گرفته شود 1.1/2 شاخه 6 متری Thickness: 2.8mm Weight: 19.8kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار گازی سپنتا --- 5
--- تماس گرفته شود 2 شاخه 6 متری Thickness: 2.8mm Weight: 24.8kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار گازی سپنتا --- 6
--- تماس گرفته شود 2.1/2 شاخه 6 متری Thickness: 3.5mm Weight: 38kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار گازی سپنتا --- 7
--- تماس گرفته شود 3 شاخه 6 متری Thickness: 3.5mm Weight: 45kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار گازی سپنتا --- 8
--- تماس گرفته شود 4 شاخه 6 متری Thickness: 3.5mm Weight: 58kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار گازی سپنتا --- 9
--- تماس گرفته شود 5 شاخه 6 متری Thickness: 3.5mm Weight: 72kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار گازی سپنتا --- 10
--- تماس گرفته شود 6 شاخه 6 متری Thickness: 3.5mm Weight: 85kg Tolerance: + - 5% لوله سیاه درزدار گازی سپنتا --- 11