جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 2 عدد PN16 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه --- 1
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد PN16 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه --- 2
--- تماس گرفته شود 3 عدد PN16 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه --- 3
--- تماس گرفته شود 4 عدد PN16 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه --- 4
--- تماس گرفته شود 5 عدد PIN 16 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه --- 5
--- تماس گرفته شود 6 عدد PIN 16 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه --- 6
--- تماس گرفته شود 8 عدد PIN 16 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه --- 7
--- تماس گرفته شود 10 عدد PN16 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه --- 8
--- تماس گرفته شود 12 عدد PN16 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه --- 9
--- تماس گرفته شود 2 عدد تمام استیل PN40 شیر یکطرفه --- 10
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد تمام استیل PN40 شیر یکطرفه --- 11
--- تماس گرفته شود 3 عدد تمام استیل PN40 شیر یکطرفه --- 12
--- تماس گرفته شود 4 عدد تمام استیل PN40 شیر یکطرفه --- 13
--- تماس گرفته شود 5 عدد تمام استیل PN40 شیر یکطرفه --- 14
--- تماس گرفته شود 6 عدد تمام استیل PN40 شیر یکطرفه --- 15
--- تماس گرفته شود 8 عدد تمام استیل PN40 شیر یکطرفه --- 16
--- تماس گرفته شود 2 عدد سیت کروم PN16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی --- 17
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد سیت کروم PN16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی --- 18
--- تماس گرفته شود 3 عدد سیت کروم PN16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی --- 19
--- تماس گرفته شود 4 عدد سیت کروم PN16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی --- 20
--- تماس گرفته شود 5 عدد سیت کروم PN16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی --- 21
--- تماس گرفته شود 6 عدد سیت کروم PN16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی --- 22
--- تماس گرفته شود 8 عدد سیت کروم PN16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی --- 23
--- تماس گرفته شود 10 عدد سیت کروم PN16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی --- 24
--- تماس گرفته شود 12 عدد سیت کروم PN16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی --- 25
--- تماس گرفته شود 2 عدد سیت استیل PN16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی --- 26
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد سیت استیل PN16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی --- 27
--- تماس گرفته شود 3 عدد سیت استیل PN16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی --- 28
--- تماس گرفته شود 4 عدد سیت استیل PN16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی --- 29
--- تماس گرفته شود 5 عدد سیت استیل PN16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی --- 30